STAROVĚKÝ EGYPTSKÝ HOROSKOP ANEB OBJEV V SOBĚ BOHA

Na světě existuje mnoho horoskopů, většina zná pro nás ten nejznámější – sluneční horoskop, kterým se řídí západní astrologie. Znáte ale ten původní starověký egyptský horoskop?

Neměli bychom zapomínat na to, že staří Egypťané byli velice vyspělí a v jejich kultuře hrála astrologie velice důležitou roli. Astrologie a vůbec všechny dovednosti, umění a talent byly dokonce považovány za dary bohů.

To, že Egypťané oplývali neobyčejnými astronomickými a matematickými znalostmi koneckonců dokazuje i moderní věda, která nám přináší stále nové a ohromující důkazy. Hloubka poznání v této kultuře tvoří inspiraci i ve všech odvětvích dnešního umění.

horoscopo-egipcio

Jak tedy vypadá starověký egyptský horoskop?

Egypťané popsali 11 znamení “astrokruhu”, jejichž zrozenci oplývají vlastnostmi boha, v jehož patronátu se podle časového úseku narodili.

 1. Amon (Rea) (30.leden – 1.březen)
 2. Mut (2.březen – 3.duben)
 3. Isis (Eset) (4.duben – 6.květen)
 4. Horus (7.květen – 8.červen)
 5. Geb (9.červen – 12.červenec)
 6. Sachmet (13.červenec – 14.srpen)
 7. Thoth (15.srpen – 16.září)
 8. Seth (Sutech) (17.září – 20.říjen)

 9. Usir (Osiris) (21.říjen – 25.listopad)
 10. Anubis (26.listopad – 28.prosinec)
 11. Hathor (29.prosinec – 29.leden)

EgyptianZodiac

1. Amon (Rea) 30.1. – 1.3.

Amun.svg

Popis:

Jeden z nejvýznamnějších egyptských bohů – hlavních stvořitelů, je bohem vzduchu a dechu. Jsou mu připisované i věštecké schopnosti. Amon byl uctívaný jako bůh plodnosti a poté se jeho jméno spojilo se jménem nejvyššího slunečního boha Rea. Amon v podobě hada byl první bytostí v prvotních vodách a oplodnil kosmické vejce, ze kterého povstal život. Jeho manželka byla bohyně Mut a Egypťané věřili, že narodit se v tomto období je výzvou a příležitostí k velkému štěstí. Není proto divu, že mnozí vynikající badatelé a učenci byli narozeni právě v tomto období.

Zobrazení:

Zobrazován bývá v lidské podobě s korunou na hlavě, slunečním kotoučem a dvěmi pštrosími péry. Amonovým posvátným zvířetem byl Beran, zobrazovaný obvykle v podobě sfingy. Centrem Amonova kultu byl Karnak, kde se nachází i velká alej beraních sfing.

Charakteristika znamení:

Tito lidé ztělesňují původ a východiskový bod každé činnosti. Oplývají sílou, energií, zdravím a žijí budoucností. Jsou velmi inteligentní, originální a lehko získávají poznatky a zručnost. Mají velké ideály a jejich přirozená snaha pro dokonalost je nutí k tomu, aby si stavili vysoké požadavky jak na sebe, tak i na své okolí. Jejich myšlenky a cíle mohou být někdy ale příliš utopické. Když zjistí, že se mýlili, jen těžko se smiřují s porážkou. Je nemyslitelné je donutit, aby něco dělali proti svému přesvědčení. Hlavním motivem v jejich práci nejsou peníze, ale pocit seberealizace, enthusiasmus a cit pro spravedlnost (pro dobrou věc jsou ochotni obětovat klidně i „svůj vlastní krk“). Měli by být méně důvěřiví k ostatním lidem, kteří by je mohli zneužívat. Nositelé tohoto boha bývají velmi milováni, ale jejich city jsou jen zřídkakdy silné. Jsou zdrženliví a neradi mluví o svých pocitech. Žít s nimi není úplně jednoduché, protože jsou velice nároční, ale zato jsou věrní, oddaní a spolehliví. Touží po rodinném životě a zároveň chtějí být zajímaví pro druhé pohlaví. Většinou zůstávají s jednou láskou, ale mají rádi obdiv i jiných. Hlavně v době mezi 22. a 29. rokem života. Hledají v druhém člověku jednoho z rodičů, muži matku a ženy otce. Často si i během života uvědomují svoji roli matky či otce a vypořádávají se s vlastním vztahem k rodičům.

 

2. Mut 2.3. – 3.4.

2000px-Mut.svgPopis:

Mut byla manželka boha Amona a je jedna z nejstarších egyptských bohyň. Vlivem nespravedlivého uspořádání rodového následnictví však nebyla přijata na výsluní panteonu. Ukřivděná bohyně dává lidem narozeným v tomto období silného a neohroženého ducha, přičemž život a smrt mají stejnou hodnotu. Mut je patronkou lidí, ke kterým se osud často nestaví spravedlivě. Obdařila je proto bojovným duchem, vynikajícím intelektem, skvělou intuicí a značnou bojovností.

Zobrazení:

Mut bývá zpravidla znázorňována jako žena se supí čelenkou na hlavě, na čapce často bývá ještě dvojitá koruna Egypta – což je nepochybně atribut z doby mocenského postavení Théb.

Charakteristika:

Tito lidé jsou obdaření osobním kouzlem, bystrostí a v mezilidských vztazích dokáží rychle pochopit to, co je podstatné. Dokáží velmi dobře uplatňovat to, co se naučili. Jsou obdaření předvídatelností, intuicí a přitažlivostí. Jsou praktičtí a dobře si dokáží zorganizovat svoje úlohy. Bývají první, kdo objevuje nové možnosti a těží z nich, přičemž obvykle nezapomínají na své vlastní zájmy. S oblibou se zabývají výtvarnými věcmi, které jsou užitečné. Smysl pro krásu se v nich potkává ruku v ruce s tvořivostí. Do každé činnosti se vrhají s nadšením a s důvěrou ve své vlastní schopnosti, ale někdy jim může chybět trpělivost. Když se jim něco nepodaří, mohou se chovat podrážděně a někdy až zlostně, ale jejich emoce rychle vychladnou. Do značné míry jsou ovlivnění prostředím, ve kterém se nacházejí a lidmi, kteří je obklopují. Vždy vyhoví přáním ostatních a pokaždé, když je třeba, tak jsou ochotní pomoci. I ostatní jim důvěřují a pomáhají. Jsou to vnitřně silní lidé, kteří dokážou snášet problémy a starosti bez zbytečné sebelítosti. Dokonalou harmonii a vyzrálost pociťují mezi 40.-50. rokem života. Jsou schopni velké lásky. Manželství je může velice zásadně ovlivnit, proto by měli být opatrní při výběru partnera.

 

3. Isis (Eset) 4.4. – 6.5.

2000px-Isis.svgPopis:

Tato nejslavnější egyptská bohyně je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Je zároveň bohyní domácího krbu a je posilována láskou, která ji spojuje s bratrem a manželem Usirem. Svoji věrnost a oddanost projevuje i svému synovi Horovi, kterému podle mýtů pomohla znovu nabýt dědictví po otci. Jméno této bohyně (egyptsky Eset) pravděpodobně znamená ‚křeslo‘, ‚trůn‘ a je identické se znakem, který nosí na hlavě. Byla uctívána také jako ‚kouzelnice‘, která syna Hora a spolu sním i pozemské děti, chrání před hady, dravou zvěří a jiným nebezpečím. Nejslavnější egyptská bohyně je pokládána za dárkyni a ochránkyni života.

Zobrazení:

Nejčastěji je znázorňována v lidské podobě s hieroglyfickým názvem svého jména (trůnem) na hlavě. Její častá znázornění s malým Horem na klíně tvoří možná předobraz křesťanské Madony.

isis1

Charakteristika:

Lidé narození v tomto období jsou mnohostranně nadaní a charakterizuje je klidná a trpělivá povaha. Mají v sobě hlubokou sílu a vůli. Váží si poklidného, jistého okolí a lpí na minulosti. Velmi rychle se orientují v každé situaci, jsou poměrně dobře přizpůsobiví a dobře přístupní všem novinkám, které se objeví. Rychle se rozhodují a spoléhají více na vlastní dojmy a pocity než na zkušenosti a rady jiných. V práci jsou velmi přesní a spolehliví. Jejich touha po vědění je značná, mohou se zdát velmi vzdělaní, ale většinou jsou tyto znalosti značně povrchní. Jen výjimečně podléhají pesimismu a beznaději. I když se jim nedaří a zdá se, že je všechno ztraceno, dokáží zmobilizovat svoji sílu a vůli. Nositelé této egyptské bohyně milují svůj domov a svoji rodinu. Bývají oddaní a věrní, jsou starostliví vůči svým dětem i ke starším rodinným příslušníkům, bez pocitu, že se obětují. Jsou to přirozeně veselí, vtipní a společenští lidé. Mají nesmírně vyvinutý smysl pro umění a mnoho lidí narozených v tomto období je mezi aktivními umělci, a to od architektů po herce a zpěváky.

 

4. Horus 7.5. – 8.6.

download (2)Popis:

Jeden z nejdůležitějších a nejstarších bohů Egypta, který je synem Isis a Usira. Bůh slunce, nebe, světla, dědic pozemského panství boha Usira a božský vládce Egypta. Důležitými kultovními místy boha Hora byly Edfu, kde byl uctíván jako okřídlené slunce, Kóm Ombo, kde jakožto syn Reuův nosil jméno Haruer, a Héliopolis, kde byl pod jménem Harachtej považován za Boha ranního slunce.  Později byl uctíván také jako ochránce proti divoké zvěři. Za pomoci svojí matky sváděl legendární boj s uzurpátorem Sutechem, který je ústředním prvkem egyptské mytologie. Horus zvítězil, obnovil řád a spravedlnost a stal se tak prvním svrchovaným bohem sjednoceného Egypta. Tento egyptský bůh je symbolem boje Světla proti Temnotě a nabádá k bdělosti a ke spravedlnosti.

Zobrazení:

Tento egyptský bůh se zobrazuje s ptačí hlavou (nejčastěji se sokolí podobou) a za jeho oči byly často pokládány Slunce a Měsíc. S bohem Horem je také spojován staroegyptský posvátný symbol Vedžat neboli Horovo oko.

Eye_of_Horus_Right.svg

Charakteristika:

Lidé, kteří se narodili ve znamení tohoto boha, mají vrozenou snahu uplatnit se, seberealizovat a být středem zájmu. Bývají vynalézaví, zvídaví, energičtí a obratní. Mají vynikající paměť a jejich doménou je hromadění znalostí. Rádi hovoří či diskutují, ale na konkrétní a konečné závěry nekladou příliš velký důraz. Jsou pracovití, někdy chtějí stihnout mnoho věcí najednou a výsledek je potom samozřejmě diskutabilní. Jejich chybou je, že se málokdy zamyslí nad situací, než se do něčeho pustí, a spontánně jednají. Také postrádají trpělivost. Chtějí dokázat více, než jsou schopni, a někdy se pouští do projektů, jež jsou nad jejich síly. Často na ně ze všech stran doléhá nebezpečí, že se nesoustředí a že své cíle ztratí z očí. Nejsou příliš diskrétními a důvěrnými přáteli, odkrytá tajemství rádi zveřejňují. V lásce jsou velmi vynalézaví, ale provází je nestálost. Ne náhodou se stává, že dlouho milují dva partnery najednou, aniž by měl některý z nich podezření. Čím později uzavřou sňatek, tím větší je pravděpodobnost, že bude delší doba jeho trvání.

 

5. Geb 9.6. – 12.7.

download (3)Popis:

Geb je bůh Země a jako její bůh je nositelem rostlin, které bují na jeho zádech a z jeho těla tryská i voda. Podle staroegyptského mýtu zplodil Geb s bohyní nebes Nut Slunce. Tak se stal ‚otcem bohů‘ a svou pozemskou vládu předal nejprve Usirovi, potom Horovi a nakonec králi. Tento egyptský bůh země symbolizuje mateřství, bdí nad plodností, porody, úrodou a sklizní. Ženský princip v sobě skrývá touhu podrobit se a obětovat. Geb je považován za bájného předka panovníků.

Zobrazení:

Zobrazován byl vždy v lidské podobě a s královskou korunou na hlavě. Někdy měl však místo koruny na hlavě husu, což však nebyl jeho posvátný pták, nýbrž hieroglifický znak jeho jména. Známe ho hlavně z reliéfů, nástěnných maleb a kreseb na papyrech. Zachovalo se i několik jeho bronzových sošek většinou z pozdní doby.

Charakteristika:

Nositelé tohoto egyptského boha jsou spolehliví, svědomití, zdrženliví a rezervovaní. Jsou to romantičtí, klidní, skromní a trpěliví jedinci, kteří bytostně touží po harmonickém životě, ale v hloubi duše jsou pesimisté. Jsou velmi důvěřiví, a to i po mnohých urážkách a nezdarech. Víc než cokoliv jiného se musí naučit vidět lidi takové, jací jsou. Jejich velkou chybou je nedostatek uvědomění si vlastní síly, a to zvláště v mezilidských vztazích. Tito lidé by se měli naučit žít více v realitě, než-li ve svých vysněných představách. Ač patří spíše k neprůbojným a nesmělým, jsou velmi inteligentní a dost chytří na to, aby uměli nasbírané zkušenosti dobře zhodnotit. Bývají založením spíše konzervativní, jsou nesmírně pilní a pracovití, ale ne vždy je to dovede k blahobytu. Při řešení pracovních úkolů a problémů potřebují nezbytně určitý čas na rozmyšlenou, nesmí se na ně spěchat. Neměli by si volit povolání, která jsou psychicky velmi náročná, protože snadno mohou podlehnout stresům. Také časté cestování jim moc nesvědčí, neboť narušuje jejich rovnováhu a může se negativně podepsat i na jejich zdraví. V partnerském vztahu se jen málokdy uvolní, neustále mají strach ze zklamání. Jsou ale ideálními, něžnými a vášnivými partnery, pokud cítí, že jsou opravdu milováni. Toto egyptské božstvo dalo svým nositelům do vínku mateřství, proto ženy i muži lpí na svém domově a jsou skvělými a obětavými rodiči.

 

6. Sachmet 13.7. – 14.8.

2000px-Sekhmet.svgPopis:

Její jméno znamená ‚Mocná‘ a svou podstatou je válečná bohyně. Bývá označována za matku vládce. Všude šíří hrůzu, podléhají jí Sethovi stoupenci, dokonce i had Apop. Sachmet (“Mocná”) je strašlivá lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti. Sluneční bůh ji vyslal zničit vzpurné lidstvo. Někdy jí byli obětováni zločinci a o nakažlivých nemocech se říkalo, že jsou jejími posly. Její srdce postrádá soucit, nezná pochybnost nebo útrpnost. Je současně vládkyní, která dohlíží, aby v životě poddaných vládl řád a jas.

Zobrazení:

Bývá zobrazována jako lvice nebo žena se lví hlavou. Jejími zbraněmi jsou šípy, ‚jimiž prostřeluje srdce‘, z jejího těla šlehá plamen.

sekhmet-egyptian-zodiac-sign

Charakteristika:

Lidé narození ve znamení tohoto boha mají skvělé pozorovací schopnosti a vyvinutý telepatický smysl. Jsou obdařeni skvělým pozorovacím talentem a nepřehlédnou žádnou maličkost, kterou třeba ostatní vůbec nevnímají. Rychlost je další jejich předností, někdy se však příliš dravě ženou za svým cílem a neohlížejí se na druhé. Jsou to dobrodruzi, kteří nevydrží na jednom místě a zásadně se vyhýbají samotářskému způsobu života. Charakterizuje je také silná vůle, vitalita, vytrvalost, velkorysost a tvořivost. Tito lidé o sobě zpravidla nemají žádné pochybnosti, protože důvěřují svým schopnostem a kvalitám. K cíli volí nejkratší cestu. I v těžkých situacích uplatňují svůj vrozený a neomylný instinkt a postřeh. Jejich nedostatkem je málo shovívavosti, fanfaronství a přílišná autoritativnost. Tito lidé rádi ovládají ostatní lidi, a to ve smyslu materiálním i duchovním. Umí říkat pravé věci v pravou chvíli. Dokáží zdolat všechny překážky a jít vytrvale za svým cílem. Jejich přirozená důstojnost a sebevědomí je předurčuje pro významné a reprezentativní funkce. Nositelé tohoto boha nejsou ani v práci či v lásce jednoduchými partnery. Sotva se dokáží vyrovnat s omezením jakéhokoliv druhu, ke svému životu potřebují co největší prostor. Jejich milostné city jsou silné, ale o to se hůře vyrovnávají se zklamáním. Nejvíce trpí, když jsou osamělí. Ne vždy mívají šťastná manželství, neboť mají značné majetnické sklony a jsou žárliví.

 

7. Thoth 15.8. – 16.9.

download (4)Popis:

Thoth je egyptský ptačí bůh, který si klade za cíl naplnit smysly bytostí důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí. Jasnozřivost toho boha brání podvodům, lžím a lstivosti. Tento bůh je inspirátorem astronomů, léčitelů a kouzelníků. Egyptský Thoth byl uctíván jako bůh moudrosti, učenosti, lékařství, magie, dobra, spravedlnosti, zákonů, písma a písařů, jako vynálezce řeči a někde byl dokonce uctíván jako stvořitel světa.

Zobrazení:

Je znázorňován jako lidská bytost s ptačí hlavou.

Charakteristika:

Nositelé tohoto egyptského boha patří k nejproduktivnějším lidem. Jsou ochotni obětovat své vlastní zájmy, aby mohli plnit svěřené úkoly. V povaze těchto lidí je zodpovědnost, přesnost, ale někdy mohou být příliš úzkostní a skeptičtí. Věří ve své schopnosti, mají bystrý úsudek, cit pro mezilidské vztahy a těchto vlastností chytře využívají ke svým cílům. Nejsou schopni dát volný průběh spontánnosti a mají sklon odporovat všemu, co se neslučuje s jejich představami pořádku a očekáváními. Někdy mohou působit hloubavě a tajemně. Při těchto náladách jsou vůči ostatním nedůvěřiví, podezíraví, ale přesto nikdy nejsou bez přátel a vlivu. Jejich dobrosrdečná snaha druhým pomáhat je může přivést do nebezpečí, že budou ostatními zneužíváni. Hůře než jiní lidé snášejí přílišnou psychickou a fyzickou námahu, která může mít za následek vážné zdravotní problémy. Tito lidé mají vlastnosti dobrých ekonomů, je mezi nimi hodně matematiků, bankéřů či právníků. Ve společnosti jsou spíše ostýchaví a málokdy se odváží dát najevo své opravdové pocity. Když se zamilují, jejich city jsou velmi hluboké a silné, ale snaží se je většinou zakrývat, mají sklon ke zdrženlivosti a cudnosti. Pokud jsou upřímně milováni, jsou nevýslovně šťastní.

 

8. Seth (Sutech) 17.9. – 20.10.

2000px-Set.svgPopis:

Sutech je bůh zla, války, bouře a pouště, ztělesňuje také hněv a žárlivost. Jeho božský bratr Horus jej porazil, a proto bloudí jako vyhnanec pouští hnán úmorným a neúprosným sluncem. Tento exilový rozměr ho povyšuje na boha svobody.

Zobrazení:

Sutech byl znázorňován buď jako mýtické zvíře složené z částí těla různých živočichů, nebo v lidské podobě se zvířecí hlavou (osel, psovitá šelma, mravenečník…).

Charakteristika:

Lidé narození ve znamení tohoto boha žijí stále v jakémsi strachu a úzkosti, jsou velmi nároční a stále chtějí podávat maximální výkony. Neustále řeší dilema, kdy zvolit ten správný okamžik pro čin a rozhodnutí. Jen málokdo z ostatních lidí si tak dobře uvědomuje různé možnosti volby. Stále hledají duševní rovnováhu, touží po harmonii a mají silné obavy, aby nezklamali. Kritika či neúspěch se jich velmi dotkne a nelehko se s tím smiřují. Nesnadno přiznají svůj omyl. Často to vede k tomu, že již nemají dostatek sil, aby v započaté práci pokračovali. Sutechova hněvivost se u těchto lidí objeví tehdy, když se setkají s nějakou nespravedlností, potom jsou nekompromisní. Narodili se s pocitem, že mají pomáhat spravedlnosti a všemu, co je na světě dobré, a v tom jsou neúnavní. Nositelé tohoto boha nelehko snáší politický útlak a často raději emigrují, než aby se podrobili nespravedlivé nadvládě. V exilu si vždy vedou dobře, vždyť jdou ve stopách svého patrona Sutecha. Materiální hodnoty tyto lidi příliš nezajímají, ale nestává se, že by byli bez prostředků. Tito lidé jsou rození diplomaté, kteří dokonce dávají dohromady nepřátele, aby je usmířili. Dokáží být štědří k přátelům, které si vybírají neomylným odhadem. Ke svému růstu potřebují upřímnou náklonnost a oddanost svého partnera.

 

9. Usir (Osiris) 21.10. – 25.11.

2000px-Standing_Osiris_edit1.svgPopis:

Usir (řecky Osiris) byl jednou z nejvýznamnějších postav egyptského „panteonu“ bohů. Jako vládce podsvětí, které ‚obepíná‘ představuje Osiris slunce v jeho noční podobě. Můžeme ho spatřovat i v Měsíci, přičemž měsíční fáze jsou vykládány jako bohovo úmrtí a vzkříšení. Usir byl bůh zemědělství, který zasvětil lidstvo do tajů pěstitelství a civilizace. V širším smyslu symbolizuje nevyčerpatelnou sílu přírody a životnost vegetace. Oddanou manželkou mu byla jeho sestra – dvojče Isis. Bůh Hor byl prohlášen za jeho syna. Z tohoto byla odvozena i královská symbolika, podle které žijící vládce představuje inkarnaci Hora a zemřelý král se stává Usirem (Osirisem).

Zobrazení:

Tento bůh byl nejčastěji znázorňován v lidské podobě s korunou, žezlem a důtkami.

Charakteristika:

Nositelé tohoto boha jsou inteligentní, bystří lidé s perspektivním uvažováním a aktivním myšlením. Charakterizuje je také originalita a tvrdošíjnost. Jsou nesmírně zvídaví až zvědaví, a pokud je něco zajímá, nebudou litovat žádné námahy, aby se dozvěděli to, co potřebují. Jejich snaha po dokonalosti je nutí klást si vysoké požadavky na sebe i na ostatní. Mají velké ideály, a proto se nikdy nezabývají malichernými věcmi. Snášejí dobře námahu a dovedou čelit nebezpečí. Je velmi těžké u těchto lidí odhadnout předem, jak budou reagovat. Jsou zdatní v zaměstnání, ale i v každodenním životě, mají talent rozpoznat každou vhodnou příležitost. Zajímají se o vše, co je záhadné a skryté, mají sklony k mystice. Jejich velkou slabostí je horší přizpůsobivost. Jsou to jedinci stvoření pro vedoucí funkce, kde sice budou náročnými šéfy, ale podřízenými budou velmi oblíbeni. Lidé narození ve znamení tohoto boha jsou silné osobnosti, které dokáží mistrně maskovat své pocity, třeba žárlivost nebo závist. Pokud jde o lásku, bývají velmi milováni, ačkoliv sami doopravdy milují jen zřídka. Svoje oběti nechávají většinou zcela nelítostně v zoufalství.

 

10. Anubis 26.11. – 28.12.

220px-Anubis_standing.svgPopis:

Anubis je bůh s hlavou psa, který se účastní pohřebních rituálů. Přisuzuje se mu umění balzamovat těla zemřelých. Tento bůh má navíc úlohu převaděče duší z jasného dne do bran posvátných míst. Blízkost smrti jako by varovala nositele tohoto boha na možná nebezpečí. Anub v noci hlídá mumie před zlými mocnostmi. Při balzamování mrtvé zastupuje Anuba kněz v masce šakala. Poté, co vzešel Usir, je Anub poddaným nového panovníka mrtvých. Nyní váží srdce mrtvého u posmrtného soudu.

Zobrazení:

Tento bůh byl nejčastěji znázorňován v lidské podobě s hlavou psa.

anubis-embalming-osiris

Charakteristika:

Tito odvážní lidé milují každou činnost, která je spojená s rizikem. Touží po životě (i po lásce) plné dobrodružství a vzrušení. Tato touha vyhledávat nebezpečí a vydávat svůj život či svou existence všanc vede až příliš často k tomu, že jedinci boha Anubise umírají nepřirozenou, někdy násilnou smrtí. Tito lidé milují svět, ve kterém se stále něco děje, a proto je kolem nich stále rušno. Mají nezávislou povahu a velká síla těchto jedinců spočívá v optimismu a jejich schopnosti nadchnout se. Většinou se již ve velmi raném věku postaví na vlastní nohy. Mohou se jevit jako lehkomyslní, ale přesně vědí, co chtějí. Lidé, kteří se k nim chtějí připojit, musí mít jejich tempo. Poněkud předbíhají svoji dobu a pohrdají zažitými konvencemi. Lidé narození v tomto období jsou sobečtí, v souvislosti s jejich svobodou a časem, nikoliv v materiální oblasti. Neradi se o něj nechávají okrádat zbytečnou či nudnou prací. Jen velmi těžko se přemáhají a podřizují druhým. Neumí poslouchat, ale sami vyžadují téměř slepou poslušnost. Nositelé tohoto boha velmi rádi cestují a s oblibou vykonávají sporty, které mohou provozovat v přírodě. Jsou to romantičtí a vášniví partneři. Ve svých citech a úmyslech jsou čestní a otevření. Věří v lásku i přátelství trvající léta i poté, co poznali hořké zkušenosti.

 

11. Hathor 29.12. – 29.1.

2000px-Hathor.svgPopis:

Jméno Hathor znamená Horův dům a tomu odpovídá znak, který ukazuje Horova sokola v domě. Hathor, strážkyně milenců, patřila k nejsložitějším egyptským božstvům. Ochraňovala ženy a děti a byla spojována se smrtí a znovuzrozením. Pomáhala ženám při početí a porodu nebo vítala duše v podsvětí a občerstvovala je jídlem a pitím. V Thébách byla v podobě krávy uctívána jako bohyně zemřelých. Přáním umírajících bylo ‚přejít do Hathořiny družiny‘, která do sebe pojímá i zacházející slunce, a chrání je před mocnostmi temnoty.

Zobrazení:

Nejčastěji se objevovala v podobě strašidelného zvířete, dílem krokodýla, dílem lva a dílem hrocha.

hathor_by_seeraazoisaito

Charakteristika:

Nositelé tohoto boha jsou moudří, vytrvalí a aktivní. V jejich složité povaze se nachází mnoho rozporů, tito lidé chtějí být za každou cenu radikální a “jiní”. Kladou velký důraz na to, aby se odlišovali od ostatních, sami ale nechtějí nic měnit. Stále přicházejí s novými myšlenkami a nápady, ale zpravidla bývají ve velkém předstihu oproti tomu, na co jsou lidé zvyklí, což mívá za následek časté nepochopení a zklamání. Z těchto nálad je ale vyléčí další skvělý a originální nápad. Pokud dojde k jeho realizaci, potřebují nezbytně pomoc jiných lidí, neboť postrádají dostatek síly a vůle dotáhnout věc zdárně do konce. Tito lidé mají velkou představivost a intuici, která jim umožňuje rozpoznat skryté souvislosti. Pro svůj přehled jsou často žádáni o radu nebo pomoc. Zdánlivě se tito lidé nedají snadno “vykolejit” kritikou druhých, ale za jejich lhostejným zjevem se skrývá hluboké pokoření. Přes tento stav se ale umí rychle přenést. Jsou velkorysí a tolerantní k chybám a prohřeškům druhých. Nesnášejí omezování svobody a nevydrží dlouho na jednom místě. Tyto lidi vzrušuje vše nové, proto stále vyhledávají nové a zajímavé lidi. Potřebují tolerantního a chápajícího partnera, za což se mu odvděčí oddaností a věrností.

Jak se vám líbí egyptský horoskop? Našli jste v sobě svého boha/bohyni?

Pokud se vám tento článek líbil, tak ho nezapomeňte sdílet. Pokud byste se rádi dočetli něco více o mně a mém příběhu, tak ho najdete zde. Pokud byste si rádi přečetli eBook zdarma, tak jsem si pro vás připravila 2 kousky a to konkrétně eBook: 10 důvodů, proč navštívit letovisko Marsa Alam a eBook: Z vesničanky šťastnou Egypťankou aneb 10 věcí, které mi DAL a VZAL život v této zemi. 

Zůstaňte se mnou v kontaktu také na facebookových stránkách:

Budu se na vás těšit a pokud se vám horoskop nepozdává, tak  nezapomínejte, že každý v sobě máme Boha a jsme součástí jedné velké nekonečné lásky.

Maa Salama

Barbora Aref


Zdroje obrázky: paganwiki.wikidot.com, wikipedia.com, orgforums.com, smitegame.com, ancient-egyptonline.com, pinterest.com, kankan.sk

Barbora Aref - Vědomé Léčení
Jsem vědomá žena, která žije svůj obyčejný život neobyčejným způsobem. Ukazuji lidem cestu poznání skrze své vědomé léčení. Věnuji se aromaterapii, rostlinným olejům, psychoaromaterapii, terapii sdílením a aromaterapeutickým masážím. Více o mně se můžete dozvědět zde>>
Komentáře